Doporučení jednoho blogu a něco z mé hlavy ohledně studia

Když se nad tím tak zpětně zamyslím, nechat si přidat do rozvrhu ještě jeden předmět nebyl dobrý nápad. Jedná se sice o předmět Včelí produkty, takže to celkem umím, ale všechno má své mouchy. Je to sice za 6 kreditů, to je úplná paráda, a všechno co se slyší na přednáškách je maximálně zajímavé, ale zato jsou prakticky všechny přednášky i cvičení povinné. Takže mám středu úplně rozbitou a díky tomu nebudu stíhat chodit do Go klubu. S tím se snad nějak smířím. Dále musím udělat, to mě dost štve, nějaký protokol a seminární práci. A nakonec ústní zkouška. Když tu seminárku přidám k ostatním, které mě čekají z dalších předmětů, začínám mít pomalu pocit, že prvák není ten nejtěžší rok…

Na netu jsem narazil díky diskuzi na stránkách lide.cz na blog jedné holčiny, která studuje prezenčně univerzitu v Glasgow ve Skotsku. O samotném studiu zatím napsala jen jeden článek, ale i ten mluví za vše. V porovnání s ní si žiji jako v pohádce. Oproti tamnímu studiu je to na Mendelce úplný leháro. A to zdaleka nejsem na nejlehčím předmětu. Jen si také počtěte, třeba to někoho inspiruje: http://www.strike-it-down.cz/. Ta holčina je sice členkou Mensy, ale myslím si, že to zas až tak moc velkou roli nehraje. Kde jsem mohl být kdybych uměl jazyky.

V úterý mě dostala jedna naše vyučující. Někdo se jí při hodině zeptal, co vlastně budeme mít za titul až dostudujeme náš obor (pro ty kteří neví, studuji Stavby na bázi dřeva). Jelikož se jedná pouze o tříletý bakalářský obor, nebudeme mít po dokončení navazujícího magisterského studia nárok na kulaté inženýrské razítko. Na to mají nárok pouze lidé, kteří mají hotový čtyřletý bakalářský obor, takže stavaři z ČVUT, VUT apod. My budeme mít sice titul Ing., ale v oboru nebude mít takovou váhu. Prakticky budu technik zaměřený na dřevostavby, ze začátku bez autorizace. Ale jelikož mám střední se zaměřením na Dřevěné konstrukce (tedy stavebně zaměřenou) měl bych mít nárok na autorizaci, tedy titul Autorizovaný technik. Žádná velká výhra. Autorizovaný inženýr by se mi líbil víc, snad bude potom někdy v budoucnu. Gymnazisti studující s námi náš obor mají smůlu úplně, jelikož nemají střední v oboru, nemají nárok na autorizaci. Rozdíl mezi autorizovaným technikem a autorizovaným inženýrem je popsaný níže v citaci z dokumentu, který vytvořil pan Pavel Ježek (osobně ho neznám):

Ze stavebního zákona vyplývá, že vést realizaci stavby může pouze osoba, která předepsaným způsobem prokázala zvláštní způsobilost k této činnosti. Znamená to, že tato osoba musí
a) mít osvědčeni zvláštní způsobilosti pro realizaci staveb
b) být autorizována v příslušném oboru. Autorizací se rozumí oprávněni fyzických osob k výkonu odborných činnosti ve výstavbě.Toto řeší zákon č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě včetně změn 164/1993 Sb. a 275/1994 Sb.
Právnické a fyzické osoby podnikající podle příslušných předpisů mohou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě pouze tehdy, zajišťují-li výkon těchto činností autorizovanými osobami podle tohoto zákona. Mezi tyto činnosti patří i vedeni realizace staveb.
Autorizovanými osobami ve smyslu tohoto zákona jsou
a) autorizovaný architekt,
b) autorizovaný inženýr,
c) autorizovaný technik.
Autorizovaný architekt je ten, komu byla udělena autorizace podle tohoto zákona a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů. Autorizovaný architekt je mimo jiné oprávněn provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby a vést realizaci jednoduché stavby.
Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat projektovou dokumentaci staveb
b) podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
c) vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace, d) provádět statické a dynamické výpočty staveb,
e) provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
f) provádět zkoušeni a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
g) vydávat odborná stanoviska, zpracovávat dokumentaci a posudky, pro dílčí hodnocení vlity staveb na životní prostředí
h) vést realizaci stavby,
i) provádět geodetická měřeni pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
j) provádět autorský nebo technicky dozor nad realizaci stavby,
k) zastupovat stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocněni při územním, stavebním nebo kolaudačním řízeni,
1) vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
Autorizovaný technik je v rozsahu oboru, popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:
a) vypracovávat příslušné dílčí části projektové dokumentace,
b) podílet se na vypracováni projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýr
c) provádět stavebně technické průzkumy,
d) vést realizaci stavby,
e) provádět autorský nebo technický dozor nad realizaci stavby,
f) řídit příslušné odborné stavební a montážní práce,
g) zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kol. řízeni
h) vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uděluje osobám autorizaci pro obory
a) pozemní stavby,
b) dopravní stavby,
c) vodohospodářské stavby,
d) mosty a inženýrské konstrukce,
e) technologická zařízeni staveb,
f) technika prostředí staveb,
g) statika a dynamika staveb,
h) městské inženýrství,
i) geotechnika.
K zajištění řádného výkonu odborných činností, přesahujících rozsah oboru, popřípadě specializace, k jejímu výkonu byla autorizované osobě autorizace udělena, je autorizovaná osoba povinna vyzvat ke spolupráci autorizovanou osobu.

Tolik k zodpovězení otázky: Co ze mě bude až dostuduji? Úplně nejhorší to zase není. Celkem v pohodě vyhlídky. Pokud bych se dozvěděl něco nového nebo upřesňujícího, určitě se o tom v budoucnu zmíním.